1 2 3 chú cá koi, vãi loz luôn đầu cắt moi

1 2 3 chú cá koi, vãi loz luôn đầu cắt moi

Câu nói ăn theo tính thời sự hiện nay.

Xem thêm: