4 chú chó khiêng quan tài nhảy múa

4 chú chó khiêng quan tài nhảy múa

Mày tới số rồi, chuẩn bị viết di chúc đi là vừa.