Ai bán mai thúy cho mày chơi?

Ai bán mai thúy cho mày chơi?

Ai bán mai thúy cho mày chơi?

Ôi bạn ơi bạn đang chơi đồ khi nói chuyện với tôi đúng không?