Ai bán mai thúy cho mày chơi?

Ai bán mai thúy cho mày chơi?

Ôi bạn ơi bạn đang chơi đồ khi nói chuyện với tôi đúng không?