Ai cũng từng là đứa trẻ ngoan hiền không biết nói tục

Ai cũng từng là đứa trẻ ngoan hiền không biết nói tục

Ai cũng từng là đứa trẻ ngoan hiền không biết nói tục

Ngoan hiền cho đến khi gặp đứa bạn thân và bắt đầu tiêm nhiễm từ nó.