Ai đó tag 1 vị linh mục vào đi?

Ai đó tag 1 vị linh mục vào đi?

Có người ở đây cần được cầu nguyện và rửa tội, ai đó gọi một vị linh mục giúp với. Dùng meme linh mục này khi bạn thấy ai đó post một thứ xấu xa bẩn bựa.

Xem thêm: