Ai đôn phiêu sâu gút cho lắm - Thor said I don't feel so good

Ai đôn phiêu sâu gút cho lắm - Thor said I don't feel so good

Cảm thấy không ổn một chút nào. I don't feel so good cho lắm.

Xem thêm: