Ai là triệu phú: Từ "đá" trong tiếng Anh là gì?

Ai là triệu phú: Từ "đá" trong tiếng Anh là gì?

A. Stone B. Rock C. Ice D. Kịck

Xem thêm: