Ai rồi cũng sẽ bị cắm sừng thôi - Cheems Quang Hải

Ai rồi cũng sẽ bị cắm sừng thôi - Cheems Quang Hải

Chân lý luôn tồn tại mãi mãi, chỉ có đối tượng được áp dụng chân lý là thay đổi vô biên.