Ăn nhiều vào, đừng nhịn, mập thì anh mới thích, con khác

Ăn nhiều vào, đừng nhịn, mập thì anh mới thích, con khác

Ăn nhiều vào, đừng nhịn, mập thì anh mới thích, con khác

Nối các cụm từ lại với nhau để thành một câu hoàn chỉnh.

Meme liên quan: