Ăn thử gạch ống không?

Ăn thử gạch ống không?

Ăn thử gạch ống không?

Cứ phải ăn thử một viên mới biết sự ích lợi của câm mồm.

Meme liên quan: