Ăn thử gạch ống không?

Ăn thử gạch ống không?

Cứ phải ăn thử một viên mới biết sự ích lợi của câm mồm.

Xem thêm: