Anh bạn câm con mẹ nó mồm lại, chúng tôi đang bế tắc (xe chở cây quất)

Anh bạn câm con mẹ nó mồm lại, chúng tôi đang bế tắc (xe chở cây quất)

Anh bạn câm con mẹ nó mồm lại, chúng tôi đang bế tắc (xe chở cây quất)

Thì đúng là đang bế tắc thật sự, ý kiến gì nữa?