Anh có thể làm mọi thứ trên người em ướt, trừ đôi mắt của em!

Anh có thể làm mọi thứ trên người em ướt, trừ đôi mắt của em!

Anh có thể làm mọi thứ trên người em ướt, trừ đôi mắt của em!