Anh da trắng hút thuốc nói dit mẹ tuyệt vời

Anh da trắng hút thuốc nói dit mẹ tuyệt vời

Anh da trắng hút thuốc nói dit mẹ tuyệt vời

Ngắn gọn để thay cho một lời khen mỉa mai.