Anh da trắng hút thuốc nói dit mẹ tuyệt vời

Anh da trắng hút thuốc nói dit mẹ tuyệt vời

Ngắn gọn để thay cho một lời khen mỉa mai.