Anh da đen cạp đất mà ăn

Anh da đen cạp đất mà ăn

Anh da đen cạp đất mà ăn

Đây là tôi sau mấy tháng nghỉ dịch ở nhà và không có việc gì để làm.