Ảnh hay đấy, giờ tôi sẽ ăn cắp nó

Ảnh hay đấy, giờ tôi sẽ ăn cắp nó

Được dùng để comment khi lấy ảnh của ai đó mà không cần phải xin phép.