Ảnh meme ngu vượt thời đại

Ảnh meme ngu vượt thời đại

Ảnh meme ngu vượt thời đại

Ngu từ thời đại này qua thời đại khác, không còn gì để nói nữa.