Ảnh meme ngu vượt thời đại

Ảnh meme ngu vượt thời đại

Ngu từ thời đại này qua thời đại khác, không còn gì để nói nữa.