Ảnh nam mô quan thế âm bồ tát

Ảnh nam mô quan thế âm bồ tát

Ảnh nam mô quan thế âm bồ tát

Thường niệm danh hiệu ngài cầu cho chúng sinh vượt qua biển khổ.

Meme liên quan: