Anh nói hơi nhiều so với một người không có bảo hiểm y tế đấy!

Anh nói hơi nhiều so với một người không có bảo hiểm y tế đấy!

Tốt nhất là nên ngưng nói lại và lui về phía sau.