Bà cô mắt đỏ chỉ tay: con đuỹ này chết mẹ với em

Bà cô mắt đỏ chỉ tay: con đuỹ này chết mẹ với em

Xác định dần đi là vừa.