Bà già lái xe đạp cua góc nét vô cùng

Bà già lái xe đạp cua góc nét vô cùng

Bà già lái xe đạp cua góc nét vô cùng

Trẻ không chơi già phát huy.