Bà già lái xe đạp cua góc nét vô cùng

Bà già lái xe đạp cua góc nét vô cùng

Trẻ không chơi già phát huy.