Bấm tăng độ dark trên máy tính cầm tay

Bấm tăng độ dark trên máy tính cầm tay

Tầm này phải gia tăng cái độ dảk lên để ra vẻ nguy hiểm hơn.

Xem thêm: