Bạn đòi nữ quyền? Tôi cho bạn vịnh xuân quyền

Bạn đòi nữ quyền? Tôi cho bạn vịnh xuân quyền

Bạn đòi nữ quyền? Tôi cho bạn vịnh xuân quyền

Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.

Meme liên quan: