Bần Tăng bắn chết mẹ thí chủ bây giờ

Bần Tăng bắn chết mẹ thí chủ bây giờ

Nói câu nữa thì Bần Tăng sẽ độ cho thí chủ.

Xem thêm: