Bàn tay từ trên trời cầm súng chĩa xuống

Bàn tay từ trên trời cầm súng chĩa xuống

Khi bạn làm chuyện mà đến chúa trời cũng thấy bực mình.