Báo cáo bài viết trên facebook vì làm tổn thương FA

Báo cáo bài viết trên facebook vì làm tổn thương FA

Đừng đụng đến dân FA, chúng tôi đông và hung hãn lắm.