Bảo chúng tôi húp thứ này là chúng tôi đấm cho đấy

Bảo chúng tôi húp thứ này là chúng tôi đấm cho đấy

Chúng tôi cũng có liêm sỉ của mình.

Xem thêm: