Bao thuốc lá có ghi hút đi anh, chết em chôn, đừng nhịn em xót

Bao thuốc lá có ghi hút đi anh, chết em chôn, đừng nhịn em xót

Đừng nghe lời nó, hãy bỏ thuốc lá ngay từ bây giờ!