Bật chế độ an tĩnh

Bật chế độ an tĩnh

Tao đang hiền xin đừng chọc tao.