Bé đậu mầm đưa quần chíp đỏ nói đội lên cho đỡ nhục nà

Bé đậu mầm đưa quần chíp đỏ nói đội lên cho đỡ nhục nà

Bé đậu mầm đưa quần chíp đỏ nói đội lên cho đỡ nhục nà

Vừa đỡ nhục lại còn được trường sinh bất tử nữa.

Xem thêm: