Bây giờ mày thích như nào? Bé gái vác dao.

Bây giờ mày thích như nào? Bé gái vác dao.

Đầu nấm vác dao hỏi: Bây giờ mày thích như thế nào, nói mau?

Xem thêm: