Bé gái cầm loa: kết hôn, mời hai vị kết hôn luôn đi!

Bé gái cầm loa: kết hôn, mời hai vị kết hôn luôn đi!

Bé gái cầm loa: kết hôn, mời hai vị kết hôn luôn đi!

Lập tức, tại đây, kết hôn! Chứ tôi là tôi ngán cơm chó lắm rồi.