Bị chó đuổi - cảm giác được theo đuổi

Bị chó đuổi - cảm giác được theo đuổi

Cuối cùng tôi cũng có cảm giác được theo đuổi.