Biết sao được cuộc sống mà

Biết sao được cuộc sống mà

Biết sao được cuộc sống mà

Vì cuộc sống không giống như cuộc đời OK?