Biết trần gian loạn lạc thế này bà mày đã déo hạ phàm

Biết trần gian loạn lạc thế này bà mày đã déo hạ phàm

Biết trần gian loạn lạc thế này bà đã déo hạ phàm.

Xem thêm: