Biểu đồ tròn điều tôi cần lúc này 100% chính là cậu

Biểu đồ tròn điều tôi cần lúc này 100% chính là cậu

Nhưng liệu cậu có biết điều đó hay không?