Bigcity Đa - Bigcity Boy - Đaz

Bigcity Đa - Bigcity Boy - Đaz

Yo! Thứ Đaz thích là see mấy thằng ranh con.