Bố khép đít lạy mày

Bố khép đít lạy mày

Có tạm bát hương nải chuối. Thánh ăn gì em cúng. Quá đỉnh.