Bố lạy mày - người đàn ông quỳ lạy theo từng bước

Bố lạy mày - người đàn ông quỳ lạy theo từng bước

Thôi để lạy luôn cho nhanh chứ nói năng gì nữa.