Bóng của hai chai nước khoáng có hình hai con ma

Bóng của hai chai nước khoáng có hình hai con ma

Khoan đã hình như có đến ba con ma mà nhỉ?