Bớt đùa lại đi dạo này tao không còn vui tính như trước nữa đâu

Bớt đùa lại đi dạo này tao không còn vui tính như trước nữa đâu

Bớt đùa lại đi dạo này tao không còn vui tính như trước nữa đâu

Tao bây giờ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.