Bớt hư cấu lại và im lặng để anh tắm

Bớt hư cấu lại và im lặng để anh tắm