Búa đây, tất cả bỏ súng xuống

Búa đây, tất cả bỏ súng xuống

Bạn ơi nói rồi chơi đồ ít thôi, tác hại của chơi đồ quá liều đấy.