Bức tranh thư pháp gây hiểu nhầm

Bức tranh thư pháp gây hiểu nhầm

Thực sự vẫn chưa chưa nhận diện được chữ trên bức thư pháp này là chữ gì.