Bước tới lmao bóng xế tà, adu dảkwa đá chen hmoa

Bước tới lmao bóng xế tà, adu dảkwa đá chen hmoa

Bước tới lmao bóng xế tà, adu dảkwa đá chen hmoa

Không thể nào hiểu nổi cái bài thơ này thêm 1 từ nào nữa.

Meme liên quan: