Cả đám ngồi khóc: đúng là khiến người ta phải gớt nước mắt

Cả đám ngồi khóc: đúng là khiến người ta phải gớt nước mắt

Cả đám ngồi khóc: đúng là khiến người ta phải gớt nước mắt

Nước mắt có rơi cũng muộn rồi. :(

Meme liên quan: