Cá ngồi ghế nói uống một ngụm rượu khổ

Cá ngồi ghế nói uống một ngụm rượu khổ

Cá ngồi ghế nói uống một ngụm rượu khổ

Ai rồi cũng phải trải qua đâu khổ của cuộc đời mà thôi.