Các bệnh nhân thở oxy vẫn đánh bài trên giường bệnh

Các bệnh nhân thở oxy vẫn đánh bài trên giường bệnh

Các bệnh nhân thở oxy vẫn đánh bài trên giường bệnh

Làm gì thì làm nhưng không bao giờ được từ bỏ đam mê.

Meme liên quan: