Các em học sinh đang đội mũ bảo hiểm

Các em học sinh đang đội mũ bảo hiểm

Tất cả hãy chuẩn bị, khúc cua gắt sắp đến.