Các múi cơ mặt đang phản bội mày

Các múi cơ mặt đang phản bội mày

Các múi cơ mặt đang phản bội mày

Các múi cơ mặt đang phản bội mày. Mày đang sử dụng tần số 39Hz để giao tiếp. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Một là mày đang nói dối. Hai là mày đang nói dối nhiều lần.

Meme liên quan: