Các thí chủ mà còn chế hình Đường Tăng nữa là ta giận đấy

Các thí chủ mà còn chế hình Đường Tăng nữa là ta giận đấy